Zarabiaj z Dragonem!

21-12-2019
Od czego zacząć?
Sprzedaż materiałów pirotechnicznych nie jest objęta obowiązkiem uzyskania koncesji pod warunkiem, że wyroby te posiadają charakter opisany w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. W naszej hurtowni nie zakupią Państwo produktów na sprzedaż których wymagana byłaby koncesja więc warunek ten jest z góry spełniony. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu niekoncesjonowanymi wyrobami pirotechnicznymi może być prowadzona na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, a w przypadku osób fizycznych - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych wskazówek dotyczących stoiska lub sklepu z fajerwerkami.

Podstawowa zasada!

Fajerwerki mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo określone w artykule 37 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Naszego nieletniego klienta należy poprosić o to by wrócił do nas z osobą pełnoletnią, wtedy bez przeszkód będzie mógł dokonać zakupu.

Pomieszczenia sprzedaży, magazyn.

Fajerwerki nie tolerują wilgoci dlatego powinny być przechowywane w suchym miejscu z dala od źródła ognia. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże sprzedaż winna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca. Produkty posortowane w sposób widoczny, według klas dopuszczenia do sprzedaży powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania. W pomieszczeniach doraźnej sprzedaży mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowisko­we klasy 1, 2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300kg brutto ich łącznej masy. Pomieszczenie doraźnej sprzedaży jest przeznaczone do realizacji okolicznościowej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych wido­wiskowych, nie dłużej niż 21 dni w roku. W pomieszczeniach sprzedaży należy bezwzględnie dbać o porządek. Rozsypane czy uszkodzone wskutek upadku produkty powinny być niezwłocznie usunięte.

Bezpieczeństwo pożarowe.

Stoisko powinno być wydzielone pożarowo oraz wyposażone w sprzęt gaśniczy (co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz w koc gaśniczy). Należy umieścić tablice informacyjne o zakazie używania otwartego ognia oraz otwierania opakowań na terenie obiektu. Urządzenia i instalacje elektryczne powinny być sprawne technicznie oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń powinny być wykonane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiają­cych tworzenie się w czasie pożaru szkodliwych substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi. Pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.